Verwerkingsadvies TFD Floor Tile pvc stroken en tegels.

De controle en het voorbehandelen van de ondergrond

De controle

De ondervloer dient blijvend droog, vlak en schoon te zijn, zoals omschreven in DIN 18365. Eveneens dient de ondervloer druk en trekvast te zijn. Voldoet de ondervloer niet aan deze eisen neem dan contact op met een deskundige instantie of met Dhr. R.A.Toonen van TFD Floor Tile BV te bereiken onder telefoonnummer: 06-26900345.
Veel voorkomende gebreken of aandachtspunten betreffende de ondervloer zijn:

•  Grote oneffenheden in de vloer.
•  Scheuren in de vloer.
•  De drukvastheid van de vloer is onvoldoende.
•  Het oppervlak is te poreus.
•  Er is sprake van dilatatievoegen. Denkt u daarbij aan het eventueel moeten toepassen van speciale profielen en het laten aansluiten van de vloerbedekking.
•  Is er sprake van ernstige vervuiling van de vloer t.g.v. b.v. olie, was, lak, lijm- en verfresten etc.
•  Zitten er niet gewenste niveauverschillen in de aansluiting met andere ruimten.
•  Vallen de temperatuur en de luchtvochtigheidomstandigheden in de ruimte(n) waar u moet werken binnen de normen.
•  Als er sprake is van een vloerverwarmingssysteem overtuigd u zich er dan van dat er voorschriften aanwezig zijn voor het opstarten van de verwarming en of er tot zover volgens de regels is gehandeld. Een onjuiste temperatuur van de vloer kan voor u verstrekkende gevolgen met zich mee brengen.
•  De ondervloer is wel of niet vrijdragend, maar niet of onvoldoende geventileerd.
•  Niet vrijdragende vloeren gelijk aan of onder het maaiveld.
•  Niet vrijdragende vloeren onder het maaiveld en in het grondwater.
•  Vrijdragende vloeren, maar niet of onvoldoende geventileerd.

De ondergrond

Is er sprake van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer dan kunt u met een ‘gerust hart’ aan het werk. Controleert u vooraf met een hard en scherp voorwerp de hardheid van de toplaag van de vloer. U krast over een oppervlak van ca. 100 cm² op een afstand van ca. 1 cm. horizontale en verticale lijnen. Als de toplaag binnen de getekende ruitjes van ca. 1 cm² niet kapot gaat, mag u er van uitgaan dat er van voldoende hardheid sprake is.
Onder een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) moet een PE folie worden gelegd van minimaal 150 Mu dik.

Bedrijfsvloeren zijn pas verlijminggeschikt, na een speciale voorbehandeling (b.v. voorstrijken en egaliseren). Laat u zich m.b.t. dit onderdeel adviseren door uw leverancier van lijm en egalisatiemiddelen.

Het vochtgehalte in de vloer

Alle vloeren uitgezonderd gietasfalt, kennen een maximaal toelaatbaar gewichtspercentage vocht.
Alle ondervloeren hebben na het storten een droogtijd nodig, voordat u er probleemloos vloerbedekking op kunt verwerken. De droogtijd is afhankelijk van de dikte van de constructie, de weersgesteldheid, de verwarmingsmogelijkheden, de ontluchting etc. Indien het vochtpercentage van de ondervloer het toegestane percentage te boven gaat, dan is de ondervloer ongeschikt om daarop een dampdichte vloerbedekking te plaatsen.

Overtuigt u zich in alle gevallen met welke situatie u te maken heeft. b.v. is er sprake van een dampdichte folie tussen de constructie- en de afwerkvloer? Het is belangrijk dat het vochtpercentage binnen aanvaardbare normen zit. Nog veel belangrijker is, het zich ervan te overtuigen, dat het vochtpercentage van de vloer altijd binnen de norm blijft.

Vloerverwarmingconstructies moeten zo zijn gemaakt dat ook hier wordt uitgesloten, dat er vochttransport vanonder uit de vloer of aangrenzende ruimtes zich naar boven kunnen begeven.

Altijd voor de verwerking het vochtgehalte in de vloer meten en de percentages in overeenstemming brengen met de soort ondervloer. In geval van twijfel altijd een deskundige raadplegen.

Een betrouwbaar hulpmiddel bij het vaststellen van een vochtpercentage is het CM-Gerät. De meetwaarden moeten schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd.

N.B. Op vloeren met vloerverwarming mag u, om beschadiging aan de verwarmingsinstallatie te voorkomen, geen vochtmeetmethodes loslaten, waarbij het noodzakelijk is om gaten te hakken (b.v. met het CM-Gerät). Als er sprake is van vloerverwarming, zullen er in het algemeen opstartvoorschriften of een zgn. “opwarmingsprotocol” aanwezig zijn. Als men zich hieraan houdt is vochtmeten overbodig.

De samenstelling van de ondervloerHet toelaatbaar vochtgehalte voor de verwerking van pvc vloerbedekking, gemeten met het CM-Gerät
Zand/cement< 2,5%
Anhydriet0,3 á 0,5%
Magnesiet< 0,3%
Koudbitumen< 2%


De voorbehandeling van de afwerkvloer

In principe moeten alle typen afwerkvloer VOORGESTREKEN EN GEËGALISEERD worden omdat de geringste oneffenheid in de ondervloer, indien u egaliseren nalaat, zich zal gaan aftekenen.
Raadpleeg desgewenst uw leverancier van lijm- en egalisatiemiddelen. Voorstrijk- en egalisatiemiddelen moeten conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant worden opgebracht. Ze moeten dusdanig worden opgebracht dat ze zich hechten en duurzaam met de ondergrond verbinden, niet scheuren en voldoende drukvast zijn. De minimale egalisatiedikte voor rollende belasting is 2 mm. Dichte, niet zuigende ondergronden moeten bij gebruik van dispersielijmen voldoende dik worden geëgaliseerd, tenminste 2 mm.

Na het uitvlakken de vloeiranden langs de wanden en overgangen wegsnijden. Dat geldt ook voor nog uitstekend isolatiemateriaal en afschermfolie.

Installatievoorwaarden

•  Omgevingstemperatuur minimaal 18° C.
•  Ondervloertemperatuur minimaal 15° C.
•  Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70 %.
•  Niet alleen de omgeving dient een minimum temperatuur te hebben van 18° C, maar ook de vloerbedekking zelf, alsmede de voorstrijk- en lijmproducten.
•  Bij de meting van het vochtpercentage, vaststellen of de vloer uniform van dikte is – grotere laagdikten hebben een langere droogtijd.
•  Draag zorg voor optimale droogomstandigheden.
•  Breng voorstrijkmiddelen aan met een roller, niet met de trekker.

Algemene wenken voor de verwerking van TFD Floor Tile pvc vloerbedekking

Controle ondergrond

Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.
Opslag
Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

De controle van het te verwerken materiaal

De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100 % uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken. Eventuele klachten worden alleen in behandeling genomen vóórdat u met het werk aanvangt. Na de verwerking kunnen wij uitsluitend nog klachten in behandeling nemen ten gevolge van aanvankelijk verborgen gebreken. De op onze factuur vermelde gegevens zoals: factuur- en ordernummer zijn onontbeerlijk voor de behandeling van klachten.

Legplan

Voor een optimale vlakverdeling en een zo klein mogelijk snijverlies, een smetlijn uitzetten die is afgestemd op het formaat van de verwerken stroken/ tegels. Wij adviseren u vooraf een werktekening te maken, hoe u de stroken/ tegels gaat leggen in de te verwerken ruimte.

Het ontspannen van het materiaal en de klimaatomstandigheden tijdens de verwerking.

Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken/ tegels minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte,  om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18° C terwijl de luchtvochtigheidsgraad de 70 % niet te boven mag gaan. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan zal dat zijn consequenties hebben tijdens de verwerking. Het materiaal past zich nl. aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt aan. Te lage temperaturen en/ of een te hoge luchtvochtigheidsgraad hebben tot gevolg, dat het materiaal zich moeilijker laat verwerken en de lijm nauwelijks zal afbinden. Direct zonlicht moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden .
Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd, alvorens u begint met het verwerken/ plakken van de TFD Floor Tile’s pvc vloerbedekking.

Voorkom kleurverschillen

Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde charge.

De verwerking

Als lijm adviseren wij u gebruik te maken van speciaal voor pvc geschikte lijm. Dit te bevragen bij uw lijmleverancier.  Onze voorkeur geniet de 540 van Eurocol, of onze eigen TFD lijm.

Vloerverwarming

Zorg ervoor, dat vóór het aanbrengen van de vloerbedekking en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan de vloerverwarming in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart. Bij de entree en in ruimten waar de te verwachte temperatuur en/ of de hoeveelheid vocht hoger is, adviseren wij een polyurethaan lijm (vocht- en temperatuurbestendig).
De lijm aanbrengen met de voorgeschreven vertanding, A-2
De vloerbedekking plaatsen na een opentijd van 15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Tijdens het verlijmen niet op de net verlijmde vloerbedekking kruipen of lopen, omdat deze in de vochtige lijm kan verschuiven. Na ca. 20 minuten de vloerbedekking zorgvuldig walsen en dit na ca. 30 minuten nogmaals herhalen

Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren (b.v. Jumpax) de stroken/ tegels vrij houden van het plint. Om, met name bij MDF of andere zwevende houten ondervloeren (b.v. Jumpax) de stroken/ tegels over de gehele vloer op het juiste moment in het lijmbed te leggen adviseren wij u om met 2 personen te werken.

Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80 % van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.

De kanten van de TFD Floor Tile’s pvc vloerbedekking worden afhankelijk van soort en type gefreesd. U kunt de naden niet lassen.

Nooit oplosmiddelen gebruiken voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlekken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje.

TFD logo