Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
We helpen je graag verder

DEFINITIES

Leverancier: de rechtspersoon, hierna te noemen TFD, die de opdracht bedoeld onder a heeft aanvaard of aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft gebracht.

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van TFD, waarbij TFD zich verbindt zaken {en/of diensten} te leveren. Tussen TFD en opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.

1.2 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door TFD uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door TFD worden aanvaard.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan’ de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot (ver)koop en/of levering van zaken {of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten}’;

1.4 Deze voorwaarden gelden niet jegens natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument).

 1. OVEREENKOMST

2.1 Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van TFD binden TFD niet. Indien een aanbod van TFD wordt aanvaard, heeft TFD het recht dit aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van TFD binden TFD niet dan en nadat en voor zover zij door hen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Bij verschil tussen de bestelling van de opdrachtgever en de bevestiging van TFD is uitsluitend TFD’s bevestiging bindend. Opdrachtgever wordt dan ook geacht om van een bevestiging van TFD goede nota te nemen en bij onjuistheden per ommegaande contact op te nemen met TFD.

2.4 TFD is bevoegd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar TFD’s redelijk verlangen wordt verschaft, is TFD gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd TFD’s recht op schadevergoeding.

2.5 Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van TFD redelijkerwijs niet van TFD kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden.

2.6 Onder overmacht is onder meer -doch niet uitsluitend – begrepen:

 1. a) Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 2. b) Vertraagde of te late levering door (onder meer de schepen van) de leveranciers van TFD of een dezen of door derde(n);
 3. c) Vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van TFD of van TFD’s bedrijf naar opdrachtgever wordt bemoeilijkt of belemmerd;
 4. d) Import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

2.7 alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8 De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.9 Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook is TFD niet aansprakelijk.

2.10 Bij annulering door opdrachtgever van een gesloten overeenkomst is opdrachtgever aan TFD 20% van het factuurbedrag verschuldigd ingeval TFD nog niet aan opdrachtgever bericht heeft dat de zaken ter afname gereed staan of geleverd kunnen worden. Bij annulering ná voornoemd bericht is opdrachtgever aan TFD 50% van het factuurbedrag verschuldigd.

 1. LEVERTIJD

3.1 de overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, waaronder uitdrukkelijk – doch niet uitsluitend – begrepen de omstandigheden dat het transport van een leverancier van TFD vertraging oploopt.

3.2 TFD is bij overschrijding van de levertijd eerst dan in verzuim indien zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke wordt gesteld waarbij haar een redelijke termijn wordt gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen.

3.3 TFD is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren. In dat geval geldt voor elke deellevering het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.

3.4 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij opdrachtgever opzet of grove schuld van TFD bewijst.

 1. KLACHTEN

4.1 indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken t e constateren, dient dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Indien op het ontvangstbewijs geen aantekening is gemaakt, worden de zaken onbeschadigd geacht te zijn afgeleverd.

4.2 Ingeval van artikel 4.1. moeten eventuele klachten schriftelijk bij TFD worden ingediend binnen 7 (zeven) werkdagen na leveringsdatum.

4.3 Overige klachten moeten binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen twee maanden nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk bij TFD te worden gemeld.

4.4 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 de aansprakelijkheid van TFD is beperkt tot de aanspraken zoals geformuleerd in de garantieverklaring. Voor zover de garantieverklaring afwijkt van deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

5.2 Indien de gekochte zaken zijn (bestemd om te worden) doorverkocht aan een derde, verplicht de opdrachtgever zich om eventuele klachten van een derde over het verkochte direct door te leiden aan TFD. Bij gebreke hiervan kan opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding door TFD van eventueel aan de derde (te) vergoede(n) kosten en schade.

5.3 De aansprakelijkheid van TFD voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met danwel veroorzaakt door een fout of tekortkoming aan de zijde van TFD, s te allen tijde beperkt tot herstel of vervanging danwel tot terugbetaling van het (evenredige) factuurbedrag.

5.4 TFD is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfs- , gevolg- of vertragingsschade welde de opdrachtgever, danwel een eventuele derde aan wie is doorverkocht, al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst, zal lijden in de uitvoering van de met de leverancier gesloten overeenkomst.

5.5 TFD heeft een productenaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere productaansprakelijkheid is, voor zover de wet dat toelaat, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval van de productaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 TFD behoud, tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen, de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar verstrekte modellen, gegevens, tekeningen of ontwerpen, enz.

6.2 De rechten op de in artikel 6.1 genoemde gegevens blijven eigendom van TFD ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van TFD niet gereproduceerd, nagemaakt, gebruikt of aan derden getoond worden, op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 50.000, onverminderd het recht van TFD schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

6.3 Opdrachtgever moet de aan haar verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 6.1 op eerste verzoek binnen de door TFD gestelde termijn retourneren. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is opdrachtgever aan TFD een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000 per dag, onverminderd het recht van TFD schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

6.4 Bij productie op grond van modellen, gegevens, tekeningen of ontwerpen van opdrachtgever is deze zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele rechten, waaronder auteursrechten, van derden. Zij dient TFD te vrijwaren van iedere vordering in dit verband.

 1. VERVOER

7.1 indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor opdrachtgever gereed staan of op locatie van de opdrachtgever geleverd (kunnen) worden en TFD zulks aan opdrachtgever heeft

medegedeeld, is opdrachtgever tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft TFD het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan opdrachtgever te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht TFD op vergoeding van schade en kosten.

7.2 {Door TFD te leveren zaken reizen voor rekening en risico van TFD met inachtneming van artikel 7.3, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van nadere afspraken wordt het transportmiddel en de transportroute door TFD gekozen.}

7.3 TFD levert orders met een waarde van meer dan EUR1.000 exclusief BTW binnen Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, franco. In andere gevallen worden de vracht- en behandelingskosten doorbelast aan de koper. De vracht- en behandelingskosten worden op aanvraag verstrekt.

 1. PRIJS EN BETALING

8.1 De door TFD opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

8.2 TFD is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst voordoen; koerswijzigingen, stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, overheidslasten daaronder begrepen, of – in het algemeen – omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

8.3 Elke betaling moet geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat opdrachtgever recht heeft op korting of verrekening. Het verzuim van opdrachtgever treedt onmiddellijk na het verstrijken van deze termijn in. Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn eventuele vorderingen op TFD te verrekenen en zijn betalingsverplichting op te schorten.

8.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

8.5 Indien TFD in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

8.6 TFD is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens TFD. In het geval opdrachtgever ondanks sommatie door TFD daartoe in gebreke blijft zijn verzuim tot nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te herstellen, is TFD gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade van opdrachtgever te vergoeden.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van TFD tot aan het moment waarop opdrachtgever aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij TFD zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten – voldaan heeft.

9.2 Indien opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens TFD niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is TFD zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden, de kosten van terugname zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht.

9.3 Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken {buiten de normale bedrijfsuitoefening om} te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

 1. GESCHILLEN

10.1 voor alle overeenkomsten van TFD geldt het Nederlandse recht. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

10.2 Ter zake alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, is uitsluitend de rechtbank te Zwolle bevoegd. TFD blijft evenwel bevoegd de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de volgens de wet bevoegde rechter.