Garanties

Garanties
Leer ons beter kennen

Garantieverklaring

Download hier de Garantieverklaring in PDF

TFD Floortile B.V. (verder aangeduid met “TFD”) garandeert hiermee, onder toepasselijkheid van de in deze verklaring genoemde beperkingen en voorwaarden, de deugdelijke kwaliteit van haar PVC producten, met uitzondering van geringe, technische niet te vermijden kleurafwijkingen en verborgen gebreken die de gebruikswaarde niet merkelijk verminderen.

Mocht binnen de garantieperiode (zie onderstaand overzicht) na oplevering een buitengewone slijtage aan de PVC vlakke vloerbedekking optreden, dan zal TFD het gedeelte waaraan die buitengewone slijtage is opgetreden herstellen of vervangen, waarbij een aftrek op de oorspronkelijke materiaalprijs van 10% vanaf het 1e jaar (afhankelijk van de kwaliteit en/ of toepassing) voor ieder jaar of deel daarvan dat na oplevering is verstreken door TFD wordt toegepast en mitsdien voor rekening van de opdrachtgever blijft. TFD maakt het voorbehoud van geringe kleurafwijkingen aan het herstelde of vervangen gedeelte.

GARANTIE PERIODEN:

ProductDikteDikte toplaagProfessioneelParticulier
TFD Style2,5 MM0.55 MM8 Jaar15 Jaar
TFD Style3 MM0.7 MM10 Jaar15 Jaar
TFD Innovative (Magnetic)3 MM0.7 MM10 Jaar15 Jaar
     
TFD Rigid4.2 MM0.3 MM10 Jaar12 Jaar
TFD Rigid5 MM0.55 MM15 Jaar17 Jaar

Klachten met betrekking tot krimp worden alleen in behandeling genomen als de krimp buiten de normen vallen zoals deze is omschreven in EN 434 en EN 649.

Aan bovengenoemde verplichting verbinden wij de volgende voorwaarden:

  1. Professionele verlegging van de vloerbedekking volgens ons installatie voorschrift.
  2. Een juiste keuze van de vloerbedekking gelet op de gebruiksomstandigheden.
  3. Installatie van de TFD pvc op de daarvoor geschikte ondervloer, verwerkt volgende de verwerkingsvoorschriften van de lijmleverancier.
  4. Vakkundig onderhoud en reiniging van de TFD pvc vloer volgens ons reinigingsadvies.
  5. Het niet overschrijden van een dynamische belasting van 50 kg./cm².
  6. Gebruik van bureaustoelen met rollen van zacht kunststof zonder naad van tenminste 50mm en een loopvlak breedte van tenminste 20mm diameter. Dit alles volgens DIN 68131 en/of EN 425.
  7. TFD mag, indien TFD dat noodzakelijk acht, tijdens de kantooruren de vlakke vloerbedekking inspecteren, evenals de staat van onderhoud en reiniging ervan.
  8. Vloeren van TFD hebben een hoge kleurvastheid, bescherming van de vloer tegen (langdurige) inval van direct zonlicht is echter noodzakelijk.
  9. Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie wordt door TFD afgewezen voor schade aan de vlakke vloerbedekking toegebracht in de vorm van verbranding verzenging of verschroeiing of als gevolg van contact met chemische middelen, zoals maar niet beperkt tot niet door haar goedgekeurde reinigingsmiddelen.

TFD is ter zake van de geleverde vlakke vloerbedekking op geen enkele wijze aansprakelijk anders dan haar aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze garantie, inzonderlijk ook niet voor gevolgschade. TFD kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een geldelijke schade die de waarde van de geleverde vloer goederen te boven gaat.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan een beëdigde deskundige of aan de bevoegde rechter.